Post Thumb

آند های آلومینیم دارای چندین مزییت مانند وزن کم ، ظرفیت بیشتر از روی می باشد . با این حال رفتار الکتروشیمیایی آن به مطمئنی روی نمی باشد و میبایست مراقبت بیشتری در هنگام استفاده از آن داشت . آندهای آلومینیم در محیط هایی که کلر زیر 1.446 قسمت در میلیون باشد فعال می شود